Mevzuatlar neden önemlidir.

Ülkemizde ve dünya genelinde tüm tasarım ve imalatların belli çerçeveler içinde belirlenmiş ve sürekli geliştirilen mevzuatlar ve standartlar doğrultusunda yapılması, etkin bir şekilde kontrol edilmesi giderek önem kazanmaktadır. En önde gelen ise güvenlik, sağlık ve çevre kriterleridir.

Kişilerin ve şirketlerin her zaman sürekli olarak işlerini en doğru şekilde yapmalarını, geliştirmelerini beklemek yerine mevzuatlara uyarak bu şekilde sağlanan kılavuz dokumanlar sayesinde belli çerçeveler içinde yapılması, aksi durumlarda belli yaptırımların uygulanması ile üretici, kullanıcı ve kaynakların korunması sağlanmaktadır.

Türk Dil Kurumuna Göre Yasa : Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durumdur.

Bu sayfamızda, işletme personelinin ve tesislerin korunmasının sağlanması amacı ile, yangın ve patlayıcı ortamlara ve risklerine karşı; önleyici ve koruyucu güvenlik sistemlerinin seçimi, üretimi, kullanımı konusunda yayımlanan kanun, yönetmelik, kılavuz, standartlar ve bunun gibi çeşitli çalışmaları bulabilirsiniz.

Ayrıca sanayi kaynaklı çevre ile ilgili mevzuatlarla beraber yukarıda belirtilen konularla ilgili çeşitli yayınlar hakkında bilgiler verilmektedir.

GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNEMLİ GÖRDÜĞÜMÜZ BAZI MEVZUATLAR : 

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK :
ATEX94-9ab-ec  Avrupa Birliğinin 94/9/EC direktifine paralel olarak hazırlanmıştır ve 30 Aralık 2006 tarihinde yayımlanmıştır.
ATEX (ATmosphere EXplosive) Potentially Explosive Atmospheres Directive 94/9/EC

MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ :
29-12-2009 tarihinden itibaren yürüklüktedir. Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
Makinalar, muhtemel bir patlayıcı ortamda kullanımından kaynaklanan bir patlama riski söz konusu olduğunda, 30/12/2006 tarihli ve 26392 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (ATEX 94/9/AT) hükümlerine uygun olmalıdır. (Machinery Directive 2006_42_EC)

BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ :
22 Ocak 2007 de yayımlanmıştır. BEY 97/23/AT
Avrupa Basınçlı Ekipmanlar Kararnamesine European Pressure Equipment Directive PED 97/23/EC paralel olarak hazırlanmıştır.

TEHLİKELİ MADDELER VE PATLAYICI ORTAMLAR YÖNETMELİĞİ :
DSEAR 2002 Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations 2002. Bu yönetmelik aşağıda belirtilen mevzuatların güvenlik açısından uygulanmasını amaçlamaktadır. Bunlar; Avrupa Konseyinin 98/24/EC direktifi, CAD Kimyasal Ajanlar Direktifi, 1992/9/EC ve ATEX yönetmelikleridir.

PATLAMALARIN ÖNLENMESİ İÇİN İNERTİZASYON KILAVUZ DOKUMANI :
CEN_TR 15281-2006 Teknik Klavuz : Patlamaların Önlenmesi için İnertizasyon

Guidance on Inerting for Prevention of Explosions. Avrupa Standardizasyon Komitesi Teknik Raporu

TOZ YANGINLARI VE PATLAMALARI, ZARARLARI, DEĞERLENDİRME, KORUYUCU ÖNLEMLER KILAVUZ DOKUMANI :
VDI-2263   VDI – Richtlinien – Dust Fires and Dust Explosions – Hazards – Assesment – Protective Measures. The Association of German Engineers.

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK :
ATEX 1999/92/AT 
POTANSİYEL PATLAYICI ORTAMLAR YÖNETMELİĞİ 26-12-2011 tarihinde yayınlanmıştır.
İşverenin Sorumluluğu : Madde 5-a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemektir.
Herhangi bir nedenle, çalışanlara zarar gelmesi durumunda Atex ve Makina Emniyeti Yönetmeliğine baş vurulacağına dikkatinizi çekeriz.
Bu Yönetmelik 16/12/1999 tarihli ve 1999/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi esas alınarak hazırlanmıştır.
PEA/1999/92/EC Potentially Explosions Atmosphere – 134/05/E Potansiyel Patlayıcı Atmosferler. ATEX

KÖMÜR TOZU YÖNETMELİĞİ : (COAL PULVERIZING INSTALLATION)
BGV-C15 Alman Toz Kömür Yönetmeliği – German Coal Dust Regulation

TEHLİKELİ PATLAYICI ORTAMLARIN ÖNLENMESİ VEYA SINIRLANDIRILMASI :
TRBS-2152-2 Patlayıcı Ortamların Önlenmesi. Technische Regeln für Betriebssicherheit. Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre, inhaltsgleich. Prevent the formation of an explosive atmosphere (limitation and monitoring of the concentration, rendering inert, density, ventilation, warning system etc. – TRGS 722/TRBS 2152-2).

PATLAYICI ORTAMLAR ULUSLARARASI STANDARDI. YANICI GAZLAR VE OKSİJEN (ANALİZ CİHAZLARI) DEDEKTÖRLER :
IEC 60079-29-2
Explosive atmospheres – Part 29-2: Gas detectors – Selection, installation, use and maintenance of detectors for flammable gases and oxygen.

İNERTİZASYON MALZEMESİ OLARAK SIVI FAZ CO2 KULLANIMINDA STATİK ELEKTRİK RİSKLERİ :
EIGA – European Industrial Gases Association – Avrupa Endüstriyel Gaz Kuruluşu.
EIGA-NL-7602-E The risk of generating static electricity, when using CO2 as an inerting agent.

MEVCUT EN İYİ TEKNOLOJİLER KLAVUZ DOKUMANI :
Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit Sektörleri için IPPC Direktifi kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan CLM-BREF-0510 Mevcut En İyi Teknolojiler Kılavuz Dokümanının yeni versiyonu 2010 Mayıs ayında yayımlandı.
Buna göre; “Katı yakıt öğütme, stoklama ve yakma sistemleri, patlama ve yangın riskini önleyecek şekilde tasarlanmalı ve çalıştırılmalıdır.”

(PATLAMA KAPAKLARI) TOZ PATLAMALARINDA PATLAMA BASINCININ DIŞARI ATILMASI KILAVUZ DOKUMANI :
 VDI 3673 Pressure venting of dust explosions. The Association of German Engineers 

LAĞIM ÇAMURU KURUTMA TESİSLERİ, İŞLETME GENELGESİ :
HSE Genelge – OC847/9 İngiltere Sağlık ve Güvenlik Kurumu HSE’nin, işletmelerde uyulması gereken koruyucu önlemler ile ilgili genelgesi daha önce yaşanan tecrübeler doğrultusunda 2011 yılında yenilendi.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ :
89/686/AT – ATEX 1999/92/AT yönetmeliği kapsamında işverene yaptırım söz konusudur.

PATLAMA KORUMA SİSTEMLERİ STANDARDI :
ABD Uluslararası Kod ve Standartlar Kurumu. NFPA 69 – CO2 Yangın Söndürme Standartları.
NFPA 12 – Patlama Önleme Sistem Standartları.

TEHLİKELİ MADDELERLE İLGİLİ SİGORTA YAPTIRMA ZORUNLULUĞU :
Tahlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası Bakanlar Kurulu Kararı 27518 nolu ve 11-03-2010 tarihli resmi gazetede yayınlandı.
Belirtilen sürede sigorta yapılmadığının tespiti halinde, kişi ve kurumların ruhsatları iptal edilecektir.

BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ
TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK :
2006/95/AT
Low Voltage Directive 2006/95/EC

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ :
2004/108/AT
EMC Directive 2004/108/EC 

MAKİNALARDA GÜVENLİK-MAKİNALARIN ELEKTRİK DONANIMLARI
TS EN 60204-1 (EN 60 404-1)

 ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GÖRDÜĞÜMÜZ BAZI MEVZUATLAR : 

SU BORULU KAZANLAR VE YARDIMCI TESİSATLARI – BÖLÜM 14: BASINÇLI AMONYAK VE AMONYAK-SU ÇÖZELTİLERİ KULLANILAN BACA GAZINDAKİ AZOT OKSİTLERİNİ AZALTMA (DENOX) SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ :
DENOX-Sistemleri – TS EN 12952-14  (Requirements for flue gas DENOX-systems, EN 12952-14)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU :
6331 Sayılı Kanun 20-06-2012

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ :
SKHKKY 03.07.2009

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK : 
SKHKKY 20.12.2014

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI :
SKHKKY
24.02.2021

BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ :
BYTY 06-08-2010

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK :
AYİY 06-10-2010

ÇEVRE KANUNU :
2872 Sayılı Cevre Kanunu – 09-08-1983 tarihli kanun

SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK :
EMISYONLARIN TAKIBI 25-04-2012 25-04-2012 Tarih ve 28274 sayılı Resmi Gazete

Çimento fabrikaları için yeni tesis CED Raporlarında; Yangın ve patlama önleme (inertizasyon) sistemlerinin ve NOx indirgeme (DeNOx) sistemlerinin kurulması şart koşulmaktadır.